20 grudnia 2016

Kim jesteśmy?

Marcin Bogdan

Marcin Bogdan

Celem, misją Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna jest poszukiwanie i pielęgnowanie takich obszarów i wartości, które mogą i powinny być dobrem wspólnym dla wszystkich, którzy poczuwają się do bycia Polakami, dobrem wspólnym naszej Ojczyzny.

Dobrem wspólnym jest nasza historia, nasza kultura, język, ziemia ojczysta, wartości chrześcijańskie – niezależnie od wyznawanej wiary – bo w oparciu o te wartości Polska 1050 lat temu powstała i w oparciu o nie zabiega nieustannie o prawo do wolności całego kraju i wolności poszczególnych jej obywateli.

W ostatnich latach następuje próba przewartościowania wielu spraw, które powinny być naszym dobrem wspólnym. Historia jest zakłamywana, wręcz próbuje się pisać ją na nowo. Kultura staje się obszarem działań niekulturalnych, często wręcz wulgarnych i obscenicznych. Język ojczysty staje się napastliwy, a poszczególnym słowom przypi-
sywane są znaczenia będące ich zaprzeczeniem. Ziemia ojczysta jest dzielona na obszary o różnym tempie rozwoju, a mieszkańcom mniejszych ośrodków przypisuje się zacofanie i zaściankowość, wprowadzając poprzez takie określenia jak starzy, niewykształceni ludzie z małych miast i wsi pogardę dla drugiego człowieka. Wreszcie wartości chrześcijańskie, które były podstawą dla kształtowania różnych regulacji naszego wspólnotowego życia w pełnym jego wymiarze, a więc także, a może nawet przede wszystkim, w wymiarze ludzkim są dzisiaj wyszydzane, plugawione i negowane w imię fałszywie interpretowanej wolności człowieka sprowadzonej do hasła róbta co chceta.

W tej sytuacji ostatnią wartością o którą możemy się oprzeć w odbudowywaniu tego wszystkiego co powinno być naszym dobrem wspólnym jest prawda. Jeśli chęć poznania prawdy, dążenie do prawdy nie będzie tym spoiwem, to pojęcie dobra wspólnego przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie.

Celem i misją Stowarzyszenia jest, by w oparciu o prawdę i dążenie do prawdy organizować i wspierać wszelkie działania mające na celu odbudowywanie pamięci historycznej, krzewienie i rozwój kultury, wychowywanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie piękna i czystości języka ojczystego, poznawanie i rozwój różnych obszarów naszego kraju, przywracanie wartościom chrześcijańskim należytego im miejsca w życiu społecznym i wspólnotowym.

Marcin Bogdan

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobro Wspólne