Konkurs Historyczno-Plastyczny „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”

Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do udziału w   KONKURSIE  HISTORYCZNO-PLASTYCZNYM “Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”

Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna w Łomiankach, Centrum Kultury w Łomiankach
II. Adresat konkursu
Młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i dorośli.
III. Cele konkursu
1. Pogłębianie wiedzy historycznej.
2. Budzenie refleksyjności w spojrzeniu na zadany temat.
3.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych.
IV. Przedmiot oceny konkursowej
1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej pracy w dowolnej technice plastycznej.
2. Prace plastyczne powinny być przygotowane do ekspozycji.
3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną (zał. nr 1). Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem.
V. Kryteria oceny
1.  Zgodność z tematem.
2.  Refleksyjne ujęcie tematu.
3.  Walory artystyczne.
VI. Termin składania prac: 
Prace należy składać w siedzibie Centrum Kultury w Łomiankach, przy ul. Wiejskiej 12 A do 28 lutego 2017 r.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów
2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach drogą elektroniczną lub telefoniczną i zaproszeni na ich wręczenie.
VIII. Wręczenie nagród
1. Laureaci otrzymają  nagrody rzeczowe.
2. Wręczenie nagród odbędzie się 4 marca, w siedzibie Centrum Kultury w Łomiankach.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie odsyłają prac.
2. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i  Organizatorzy mogą nimi dysponować.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na wystawach pokonkursowych bez wypłaty honorarium dla autorów.
4. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że jest jej autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.