20 grudnia 2016

Nasze cele

Celem Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna jest (§ 7 pkt 2 Statutu) :

  1. rozwijanie i umacnianie wśród społeczeństwa polskiego postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie działalności wspólnot lokalnych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich;
  2. upowszechnianie wiedzy o samorządności oraz krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej;
  3. działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokratycznego, praworządnego i niepodległego państwa polskiego;
  4. propagowanie postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji historycznej, umacnianie tożsamości i kultury narodowej, ochrona miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego;
  5. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju rodziny w duchu etyki katolickiej, ochrony i promocji zdrowia w tym troska o zachowanie życia ludzkiego i stworzenie właściwych warunków jego rozwoju od chwili poczęcia do naturalnej śmierci;
  6. wspieranie, promowanie oraz prowadzenie wszechstronnej i specjalistycznej profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
  7. prowadzenie działań na rzecz systematycznego wyrównywaniu szans rozwoju grup zagrożonych społecznym wykluczeniem: osoby starsze, niepełnosprawni, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo;
  8. promowanie polskich walorów środowiskowych i turystycznych, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  9. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i prawnej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w tym kombatantom Armii Krajowej i Żołnierzom Wyklętym mieszkającym w Polsce i zza wschodnią granicą RP oraz działaczom opozycji antykomunistycznej z okresu 1944 – 1989 walczącym o niepodległy byt Państwa Polskiego;
  10. inspirowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w obszarach: oświata, nauka, kultura, religia, gospodarka, turystyka i sport oraz działanie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
  11. krzewienie wiedzy ekonomicznej, prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
  12. wspieranie działalności, rozwój i udział organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.

Cały statut Stowarszyszenia