19 grudnia 2016

Statut

Statut Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna

 

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z pózn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia są Łomianki. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki zamiejscowe.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna lub SDWO.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jego członkami.

2. Stowarzyszanie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

 1. Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna działa na rzesz integracji oraz rozwoju społeczności poprzez krzewienie patriotyzmu, w tym organizowanie i wspieranie inicjatyw w następujących obszarach:
  1. kultura;
  2. oświata;
  3. edukacja;
  4. ochrona środowiska;
  5. prawa człowieka;
  6. ochrona i promocja zdrowia;
  7. rozwój regionalny i lokalny;
  8. pomoc społeczna osobom wykluczonym i niepełnosprawnym;
  9. kultura fizyczna i sport;
  10. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. rozwijanie i umacnianie wśród społeczeństwa polskiego postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie działalności wspólnot lokalnych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich;
  2. upowszechnianie wiedzy o samorządności oraz krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej;
  3. działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokratycznego, praworządnego i niepodległego państwa polskiego;
  4. propagowanie postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji historycznej, umacnianie tożsamości i kultury narodowej, ochrona miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego;
  5. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju rodziny w duchu etyki katolickiej, ochrony i promocji zdrowia w tym troska o zachowanie życia ludzkiego i stworzenie właściwych warunków jego rozwoju od chwili poczęcia do naturalnej śmierci;
  6. wspieranie, promowanie oraz prowadzenie wszechstronnej i specjalistycznej profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
  7. prowadzenie działań na rzecz systematycznego wyrównywaniu szans rozwoju grup zagrożonych społecznym wykluczeniem: osoby starsze, niepełnosprawni, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo;
  8. promowanie polskich walorów środowiskowych i turystycznych, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  9. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i prawnej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w tym kombatantom Armii Krajowej i Żołnierzom Wyklętym mieszkającym w Polsce i zza wschodnią granicą RP oraz działaczom opozycji antykomunistycznej z okresu 1944 – 1989 walczącym o niepodległy byt Państwa Polskiego;
  10. inspirowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w obszarach: oświata, nauka, kultura, religia, gospodarka, turystyka i sport oraz działanie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
  11. krzewienie wiedzy ekonomicznej, prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
  12. wspieranie działalności, rozwój i udział organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:
  1. prelekcji, konferencji, seminariów, dyskusji publicznych, warsztatów, wystaw, koncertów,
  2. pokazów filmowych i teatralnych, inscenizacji historycznych, szkoleń, pikników rodzinnych;
  3. działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i kolportażowej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. działań o charakterze wolontariatu;
  5. działalności charytatywnej;
  6. organizację imprez i prowadzenie zbiórek publicznych;
  7. poradnictwa prawnego i pośrednictwa pracy;
  8. opieki nad miejscami pamięci narodowej i dziedzictwa narodowego, organizację uroczystości w rocznice ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz upamiętnienie tych wydarzeń poprzez budowę pomników, tablic oraz renowację dotychczas istniejących;
  9. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
  10. współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi;
  11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  12. działań na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia;
  13. prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, tworzenie, realizowanie i rozpowszechnianie projektów edukacyjnych.
 2. Realizując cele zawarte w § 7 Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Zakres prowadzonej odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy administracji rządowej i samorządowej.

§ 10

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

§ 11

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność:

I. Nieodpłatną:

1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w tym zwłaszcza prace badawczo– rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i historycznych,

2) Organizacja i prowadzenie podmiotów pomocy społecznej.

3) Wspieranie instytucji publicznych i kultury.

4) Wspieranie działalności pracodawców, podmiotów komercyjnych i innych organizacji członkowskich.

5) Działalność prawnicza,

6) Wspieranie działalności artystycznej.

7) Działalność edukacyjna i szkoleniowa.

8) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

9) Promocja idei i celów statutowych stowarzyszenia.

II. Odpłatną:

1) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji;

3) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

4) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

5) Działalność obiektów kulturalnych,

6) Organizowanie imprez tematycznych i integracyjnych,

7) Działalność bibliotek,

8) Działalność archiwów,

9) Działalność muzeów,

10) Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

III. Gospodarczą według PKD:

1) Dział 94 Działalność organizacji członkowskich

 1. Dział 58 Działalność wydawnicza
 2. Dział 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 3. Dział 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 4. Dział 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 5. Dział 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
 6. Dział 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 7. Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 8. Dział 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 9. Dział 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
 10. Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji, – 85.5 i 85.6
 11. Organizacja i prowadzenie wycieczek, imprez i miejsc rozrywki. – 93.2

2. Zysk osiągnięty przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na jego działalność statutową.

§ 12

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami w Polsce i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami..

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, rokująca nadzieję na realizację celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność zgodną ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członków zwyczajnych i wspierających do Stowarzyszenia przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata przy rekomendacji dwóch osób wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji członkowskiej.

3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne

4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne, uznające i wspierające cele statutowe Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 17

1. Stowarzyszenie może nadać Członkostwo Honorowe. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Członkami Honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia;
 2. zasięgać informacji o realizacji zadań Stowarzyszenia;
 3. zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące zmian w działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

§ 19

Bierne i czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

 1. brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia;
 2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 21

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;
 4. opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi zobowiązaniami za wyjątkiem członków honorowych;
 5. wykonywanie przyjętych na siebie zadań w Stowarzyszeniu.

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za:
  1. działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, bądź sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego;
  2. działalność na szkodę Stowarzyszenia;
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  4. utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.
 3. śmierci członka;
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 23

1. Uchwałę o utracie członkostwa i wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia może podlegać zaskarżeniu.

2. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia na piśmie uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

3. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje Walne Zebranie Członków w trakcie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do glosowania podczas Walnego Zebrania Członków.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

3. Uchwały władz statutowych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz i odbywają się w trybie jawnym, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, w innych przypadkach na żądanie każdego członka danej władzy statutowej Stowarzyszenia.

5 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz statutowych w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

6. Z posiedzeń władz statutowych Stowarzyszenia sporządza się protokoły.

Walne Zebranie Członków

§ 26

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Obradami kieruje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 27

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze co 3 lata.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć po zakończenia okresu sprawozdawczego, w terminie do 30 marca każdego roku.

3. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

1. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków delegaci powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Członkowie Stowarzyszenia mogą złożyć rezygnację z obowiązku listownego powiadomienia i zadeklarować jako pełnoprawne zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

2. Zawiadomienie dotyczące terminu Walnego Zebrania Członków powinno zawierać drugi termin posiedzenia, gdyby w pierwszym terminie nie było wymaganego quorum. Drugi termin posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

3. W drugim terminie nie jest obowiązujący. warunek obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 33, § 57, § 58.

§ 30

Na Walnym Zebraniu Członków dopuszcza się głosowanie przez pełnomocników. Pełnomocnictwo ważne jest na jedno zebranie. Formę złożenia oraz zakres pełnomocnictwa określa uchwała Zarządu.

§ 31

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd .

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie oraz dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 2. powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 3. ustalanie liczebności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla Zarządu;
 6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy oraz członków Stowarzyszenia;
 7. uchylanie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu budzących wątpliwość co do zgodności ze statutem;
 8. ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu do ich zmiany w czasie kadencji władz;
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
 10. nadawanie lub pozbawianie godności Członka Honorowego;
 11. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązywaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 33

Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być podjęte na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków przegłosowanej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

Zarząd

§ 34

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz

§ 35

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby.

§ 36

Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu.

§ 37

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wieloosobowy i składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

2. Umowy, oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe oraz pełnomocnictwa podpisuje w imieniu Stowarzyszenia dwóch działających łącznie członków Zarządu.

§ 38

W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.

§ 39

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń, związków oraz zrzeszeń krajowych i zagranicznych;
 7. zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;
 8. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
 9. nadawanie medali, dyplomów i odznak honorowych Stowarzyszenia i wyróżnianie zasłużonych działaczy Stowarzyszenia;
 10. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego;
 11. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
 12. dokonywanie uzupełnień w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 13. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia;
 14. opracowywanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem i szczegółowymi przepisami;
 15. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia;
 16. podejmowanie uchwał o przyjęciu zapisów, darowizn i innych przysporzeń oraz o kupnie, sprzedaży, zmianie i obciążeniu nieruchomości;
 17. podejmowanie uchwał o zwolnieniu z płacenia składek członkowskich.

§ 40

1. Organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku parzystej liczby członków Zarządu głosem decydującym jest głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 41

Do obsługi prac logistycznych i informacyjnych Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Zakres obowiązków oraz sposób dysponowania środkami finansowymi określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu. Na żądanie Zarządu dyrektor Biura zobowiązany jest w terminie 30 dni przedstawić Zarządowi, Komisji Rewizyjnej lub Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Biura.

Komisja Rewizyjna

§ 42

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. Jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§ 43


Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na okres 3 lat w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.

§ 44

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:

 1. członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 2. składanie wniosków z kontroli Zarządowi Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu Członków;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 6. rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 46

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub każdego z członków Komisji tak często, jak to jest konieczne, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

2. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, decyzje podejmowane są w formie uchwał.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W sytuacji równego podziału głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 47

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 48

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. nieruchomości i ruchomości należące do Stowarzyszenia;
 2. środki pieniężne;
 3. prawa na dobrach niematerialnych.

§ 49

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 50

1. Do realizacji zadań statutowo – programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

1) składek członkowskich;

2) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;

3) dobrowolnych świadczeń osób wspierających;

4) dotacji, subwencji, spadków, darowizn, zapisów i poleceń z terenu kraju i zagranicy;

5) odpisów podatkowych;

6) odsetek od kapitału;

7) dochodów z ofiarności publicznej;

8) dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym w szczególności z nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy Banków Żywności, Banków Darów oraz brać udział w ogólnopolskich akcjach, programach i kampaniach zgodnie ze Statutem.

§ 51

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 52

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 53

Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, jeżeli z okoliczności wynika, iż pozwoli to bardziej efektywnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 54

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział VI
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZAWANIA STOWARZYSZENIA

§ 55

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na propozycję Zarządu lub pisemną prośbę 1/3 zarejestrowanych członków. Treść proponowanych zmian jest podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.

§ 56

Zmiany Statutu zatwierdzane są na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 57

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 58

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub inne osoby wyznaczone przez Walne Zebranie Członków. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków wskazując fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 59

Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 60

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw.

Łomianki 19 stycznia 2016 roku